Dead Vlei

Dead Vlei Namibia

Location: Namibia

Photographer: @ Tom Richardson