glendhu bothy

Glendhu Bothy at the head of Loch Glendhu near Kykesku

Location: Scotland

Photographer: @ Tom Richardson